TitulkaObsahKategórieTémyDátum
COVID-19: Ako fungujú podjednotkové vakcíny? (COVID-19: How do subunit vaccines work?)

Podjednotkové vakcíny používajú malú časť patogénu na výcvik nášho imunitného systému v boji proti budúcej infekcii. Nemôžu spôsobiť ochorenie, ale na vyvolanie silnej imunitnej reakcie môže byť potrebné pridanie ďalších chemikálií do vakcíny… Podjednotkové vakcíny, ako napríklad kandidátna vakcínu Novavax COVID-19, zvyčajne obsahujú buď proteín, polysacharid-molekulu cukru, alebo ich kombináciu z patogénu. Sú bezpečné, pretože nemôžu spôsobiť choroby./(Subunit vaccines use a small part of a pathogen to train our immune system to fight off future infection. They cannot cause disease but may need the addition of other chemicals for the vaccine to trigger a strong immune reaction… Subunit vaccines, such as the Novavax COVID-19 vaccine candidate, usually contain either a protein, a polysaccharide — a sugar molecule, or a combination of the two from a pathogen. They are safe because they cannot cause disease.)(link)

MNT, , , 11/08/2021 11:00
Ako fungujú mRNA vakcíny? (How do mRNA vaccines work?)

Väčšina vakcín obsahuje infekčný patogén alebo jeho časť, ale vakcíny mRNA dodávajú našim bunkám genetické pokyny na samotnú výrobu vírusových alebo bakteriálnych proteínov. Náš imunitný systém na to reaguje a vytvára si imunitu./(Most vaccines contain an infectious pathogen or a part of it, but mRNA vaccines deliver the genetic instructions for our cells to make viral or bacterial proteins themselves. Our immune system responds to these and builds up immunity.)(link)

MNT, , 01/08/2021 11:40
COVID-19: Ako fungujú vírusové vektorové vakcíny? (COVID-19: How do viral vector vaccines work?)

Na rozdiel od mnohých iných vakcín, ktoré obsahujú infekčný patogén alebo jeho časť, vírusové vektorové vakcíny používajú neškodný vírus na dodanie kúska genetického kódu do našich buniek, ktoré im umožňuje vytvoriť proteín patogénu. To trénuje náš imunitný systém, aby reagoval na budúce infekcie./(Unlike many other vaccines that contain an infectious pathogen or a part of it, viral vector vaccines use a harmless virus to deliver a piece of genetic code to our cells, allowing them to make a pathogen’s protein. This trains our immune system to react to future infections.)(link)

MNT, , 01/08/2021 11:40